PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadroya Geçirilen Sigortalılara Ödenecek Toplu İş Sözleşmesi Farkları (18.04.2018)

Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi (18.04.2018)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı (18.04.2018)

Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi (17.04.2018)

TÜRMOB:Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek (17.04.2018)

Eksik Gün Bildirimleri (17.04.2018)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.04.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) (17.04.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) (17.04.2018)

Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri (12.04.2018)

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Açılış Tasdiki Yapılan Defter Bilgilerinin Bildirilmesi Hk. (11.04.2018)

TÜRMOB:Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (11.04.2018)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510 (11.04.2018)

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.04.2018)

TÜRMOB: KDV Kanunu ve KHK’larda Yapılan Değişiklikler (09.04.2018)

TÜRMOB:Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

TÜRMOB:Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.04.2018)

7104 Sayılı Kanun – Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik (06.04.2018)

ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor (05.04.2018)

Anayasa Mahkemesi Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasını Anayasaya Aykırı Bulmadı (04.04.2018)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48 (04.04.2018)

ÖTV Sirküleri /23 (03.04.2018)

2017 Dönemi Kurumlar, 2018 Dönemi Kurum Geçici, Harç Kamu, Harç Diğer, 2018/03 Dönemi Aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUh30, ÖTV2B, ÖTV3B İle 2018/03 2. Döneme Ait ÖTV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru; (03.04.2018)

01 Nisan 2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi (03.04.2018)

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek (03.04.2018)

Kısmı Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ekinde Artık SGK’ya Verilmeyecek (03.04.2018)

T.C. Kimlik Kartı Satış Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuru (02.04.2018)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan) (02.04.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Bugün Son Gün (02.04.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi İçin BUGÜN SON GÜN (02.04.2018)

İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması (02.04.2018)

SGK Genelgesi 2018/12 (02.04.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün (02.04.2018)

Yabancı Ülke Banka Kartları İle Www.Gib.Gov.Tr’den Borçların Tahsil Edilmesine Başlanmıştır (31.03.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.03.2018)

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500 (31.03.2018)

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği (31.03.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (30.03.2018)

Konkordato Müessesesi (29.03.2018)

Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı (28.03.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542 (27.03.2018)

7103 Sayılı Yasa: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (27.03.2018)

Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır. (27.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (26.03.2018)

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Ne İlişkin Tebliğ (26.03.2018)

Kuruluş Aşamasında Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdiki (26.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (23.03.2018)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) (23.03.2018)

SGK Genel Yazı – Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği (23.03.2018)

4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması (22.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.03.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.03.2018)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Karar No : 2017/10 (21.03.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) (21.03.2018)

Otomatik İşyeri Tescili SGK Genelgesi 2018/11 (20.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor (19.03.2018)

Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru; (16.03.2018)

Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti (16.03.2018)

SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine (15.03.2018)

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)

GİB Bilgilendirme ÖKC (14.03.2018)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) (12.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.03.2018)

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018) (12.03.2018)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı (12.03.2018)

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.03.2018)

Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru (03.03.2018)

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri) (02.03.2018)

Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (02.03.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.03.2018)

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte (02.03.2018)

2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (01.03.2018)

GİB Duyuru - MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik; (01.03.2018)

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti. (01.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. (01.03.2018)

GİB Duyuru: İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı (28.02.2018)

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) (28.02.2018)

İşkolu Tespit Kararı (28.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (27.02.2018)

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili (26.02.2018)

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı (26.02.2018)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284 (24.02.2018)

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.02.2018)

Mali İstatistik Yönetmeliği   (24.02.2018)

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (23.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)

GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)

2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)

(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)

Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)