PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatıldı (25.03.2019)

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı (25.03.2019)

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği (25.03.2019)

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.03.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) (23.03.2019)

Asgari Ücret Desteği (22.03.2019)

01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri ve Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır (22.03.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün 25 Mart 2019 (22.03.2019)

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı. (22.03.2019)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği (22.03.2019)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) (22.03.2019)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) (21.03.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842) (21.03.2019)

Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş APHB'lerin E-Bildirge V.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi (20.03.2019)

GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı (20.03.2019)

Defter Beyan : Özel Matrah Satış Türü Seçeneğine “Stopaj Vardır/Yoktur” Butonu Eklenmiştir (19.03.2019)

Yapılandırma Kanunu Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Nisan 2019 (18.03.2019)

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ (18.03.2019)

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatımı Hk. (16.03.2019)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı (15.03.2019)

Defter Beyan: Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş İşlemlerine Yönelik Çalışmanın Tamamlanması (15.03.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) (15.03.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) (15.03.2019)

Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Doldurma (14.03.2019)

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları (13.03.2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.03.2019)

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi Hakkında Duyuru (11.03.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506) (09.03.2019)

Borç Ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu Ve Yürütülmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik (09.03.2019)

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (08.03.2019)

İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine (%5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz. (08.03.2019)

GİB Önemli Duyuru (08.03.2019)

SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı (07.03.2019)

Defter Beyan:Kredi Kartı İşlemlerinin KDV Beyanına Otomatik Eklenmesi (07.03.2019)

KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı (07.03.2019)

E-Fatura İptal Portalı (07.03.2019)

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? (07.03.2019)

5510 Sayılı Kanunun Ek-9 Uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar (06.03.2019)

Defter Beyan: İade Talep Dilekçesi İnternetten Alınmaya Başlamıştır (06.03.2019)

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı (06.03.2019)

Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu (06.03.2019)

Son Dakika...1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (06.03.2019)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı (05.03.2019)

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında (05.03.2019)

GİB Duyuru (05.03.2019)

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre Altı Ay Daha Uzatıldı (04.03.2019)

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti (04.03.2019)

Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi (04.03.2019)

Defter Beyan: Mükelleflerin Kazançlarını Beyan Edecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Kullanıma Açılmıştır. (04.03.2019)

İş Akdi Feshinin Arabuluculuk Yoluyla Sonuçlandırılması (04.03.2019)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53) (03.03.2019)

İdari Para Cezaları Hk. (02.03.2019)

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi (02.03.2019)

Önemli Duyuru (02.03.2019)

2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (02.03.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı (01.03.2019)

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (28.02.2019)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (28.02.2019)

7164 Sayılı Kanun – Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.02.2019)

7165 Sayılı Kanun – Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.02.2019)

Defter Beyan Sistemi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile İlgili Duyuru (27.02.2019)

2018 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (27.02.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Ocak Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26 Şubat 2019 Tarihine Uzatıldı (26.02.2019)

28 Şubat Tarihine Kadar Ödenmesi Gereken SGK Prim ve Yapılandırmaları (26.02.2019)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.02.2019)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.02.2019)

Son Dakika: Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı (25.02.2019)

Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) (25.02.2019)

30. Vergi Haftası Kutlanıyor (25.02.2019)

Geri Kazanım Katılım Payları Beyannamesi İzleyen Ayın 24’üne Kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilecektir (23.02.2019)

2018 Yılı En Düşük Bildirim Yapılan Aydaki Sigortalı Sayısına İlaveten 1/2/2019 İla 30/4/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır (22.02.2019)

Poşet Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Tarihleri Değişti Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda KDV Kaldırıldı (22.02.2019)

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (22.02.2019)

Defter Beyan: Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzu (21.02.2019)

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Düzenlenmesi Sırasında Brüt Ücretten, Net Ücretten veya Net Tahsilattan Hareketle Hesaplamaların Otomatik Olarak Yapılmasına İmkan Sağlanmıştır (21.02.2019)

KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)

İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)

İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)

Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları (18.02.2019)

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği (18.02.2019)

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı (18.02.2019)

Defter Beyan: Sistemine Yeni Belge Türleri Eklenmiştir (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açıldı (15.02.2019)

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk. (15.02.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) (15.02.2019)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (15.02.2019)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (14.02.2019)

Defter Beyan: Sistemi Excel Aktarımı (14.02.2019)

Poşet Beyannamesi Açıklama (13.02.2019)

“Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır (13.02.2019)